باورهای فطری از دیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی

باورهای فطری
فایل کامل باورهای فطری از دیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

قسمتی از متن :سپاس فراوان آفریدگاری را سزاست که جهان هستی را همسان و هماهنگ با احتیاجات ونیازهای بشر سامان داده وبا تدبیر حکیمانه خود آنرا پرورده است.تحیّات ودرود بیکران بروالاترین معلّم ومربّی انسان یعنی پیامبر اکرم «ص»که بامدد وحی الهی وکتاب آسمانی، بشریت را به صراط مستقیم ورهنمودهای درخشان فرهنگ وتمدن آشنا ساخته است، وهمچنین برامامان وپیشوایان راه حق که همواره اهتمام و عنایات خودر ا به جامعه بشری ارزانی داشته اند.انسان از سپیده دم تاریخ ،پیش ازآنکه بداندچگونه برای خود خانه بسازد ویا خوراک وپوشاک فراهم آورد، دارای یک سری اعتقادات وباروهای فطری بوده است که مهمترین آنها نیاز بشر به دین در هر عصروزمانی است. یکی از نکاتی که قرآن در این مورد بدان اشاره کرده است آیه : «فَاَقِم وَجهَکَ للّدین حنیفاً فطره الله التّی فطرالناسَ علیها لاتبدیلَ لِخلقِ الله ذلکَ الدّین القیّمُ ولکن اکثرَ الناس لایعلمون» است .که خداونددراین آیه یادآوری می کند: دین ،هماهنگ با فطرت و طبیعت انسانی است وبنابراین همیشه بصورت یک احتیاج قطعی وضروری بشر ،خودنمایی می کند. انسان از روزی که بوجودآمده همواره خدا راپرستش کرده وبه او عشق می ورزیده است. تاریخ زندگی بشر این نکته را به اثبات رسانده است که بشر ابتدایی هم خدا پرست بوده وهمچنین به روز قیامت ونبوّت اعتقاد داشته است واکثر اندیشمندان وجامعه شناسان به این عقیده اصرار می ورزند.از آنجا که عقاید واصول کلی احکام الهی براساس ساختار آفرینش انسان تنظیم شده است ،به رغم تمام تلاشهایی که درطول تاریخ برای نابودی آنها صورت گرفته ، این احکام و عقاید پا بر جا مانده ،وگرچه چند صباحی کم رنگ یا افیون جلوه کرده است ،بالاخره با برطرف شدن موانع، جایگاه فطری خود را باز یافته است؛ کشورهای کمونیستی شوروی سابق بهترین شاهد براین مدّعا هستند.موضوع اصلی تحقیق باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه ومتکلمین اسلامی می باشد. دراین تحقیق می- کوشیم ابتدا بحث فطرت را به طور کامل بیان کنیم وسپس به معنی ومفهوم باورها در اصطلاح بپردازیم که آیا باورهای فطری درانسان موجود است یاخیر؟ اگرموجود است نظر فلاسفه ومتکلمین اسلامی را دراین زمینه بیان کنیم.فهرست مطالب :فصل اول : کلیاتبیان مسئله انگیزه انتخاب موضوعقلمروتحقیقروش تحقیقپیشینه تحقیقفصل دوم: فطرتبخش اول : معانی فطرتفطرت درلغتفطرت ،طبیعت ، غریزهطبیعتغریزهفطرتتفاوتهافطرت در اصطلاح فلسفه و منطقنتیجه گیریمفهوم فطرت در قرآنمفهوم فطرت در روایاتمفهوم فطرت درفلسفه اسلامیملاک ،تعریف و تقسیم امور فطریتشخیص امورفطری از امور غیر فطریتعریف و ویژگیهای امور فطریتعریف امور فطریویژگیهای امور فطریاثبات فطریات در انسانتقسیم امور فطریبینش های فطریگرایشهای فطریعوامل و موانع شکوفایی فطرتعوامل شکوفایی فطرتآموزه های الهی بوسیله انبیاءتزکیه نفس و ریاضت و تقواموانع شکوفایی فطرتغفلتوسوسه های شیطانیعقل متعارفدنیاگراییخطا درتطبیقتاریخچهفطرت و ادیانفطرت در میان فلاسفه قبل و بعد یونان باستانفطرت درکلام سقراط و افلاطوننظریه افلاطونتفاوت فطرت ونظریه استذکاری افلاطونافلاطون و معرفت فطریمفهوم ،نظریه و برهان فطرت ازنظرفلاسفه و متکلمین اسلامیمفهوم و اصطلاح فطرت از نظر ابن سینامفهوم فطرت مذهبی از نظر صدرالمتألهینمفهوم فطرت درنظر فیلسوف اسلامی ملاهادی سبزواریمفهوم فطرت از نظر علّامه طباطباییمفهوم وبرهان فطرت از نظر حکیم شاه آبدیفطرت مذهبی و برهان فطرت از نظر امام خمینیمفهوم، نظریه و برهان فطرت از نظر شهید مطهریمفهوم و برهان فطرت دربیان فیلسوف معاصر جوادی آملیبرهان فطرت در نظر استاد مصباح یزدیمفهوم فطرت مذهبی درنظر حکیم فیض کاشانیفصل سوم :معنی و مفهوم باور وم صادیق باورهای فطریمعنی ومفهوم باور،راههای رسیدن به آن و توجیه باورباور درلغتمفهوم باورراههای رسیدن به باورتوجیه باورباورهای دینی ونظریه فطرت در دیدگاه اسلاممعرفت شناسی دینیتبیین باورهای دینیپایه بودن باورهای دینی و منشاء آنهانظریه فطرت در دیدگاه اسلامباورهای فطری ازنظر منطق دانان مسلماننتیجه گیریمصادیق باورهای فطریتشخیص احکام و باورهای فطریاشاره اجمالی به احکام فطریاتفطری بودن اصل وجود مبدا متعالفطری بودن اصل وجود معاد و رستاخیزفطری بودن اصل نبوّت و رُسلفصل چهارم :باورهای فطریبررسی معنا ومفهوم، نظرات و ادلّه فلاسفه وحکمای اسلامی در اثبات خداشناسی فطریاهمیت و انگیزه خداشناسی فطریفطرت خداشناسی ومعانی و اصطلاحات آنفطرت و خداجوییفطرت و خداشناسیفطرت و خداپرستیتاریخچه بحث فطرت خداشناسیسخنان دانشمندان ،فلاسفه و متکلمان غربی درباره گرایش به خداگرایش فطری به خدا از نظر دانشمندان و فلاسفه اسلامگرایش فطری به خدا درکلام وحیدیدگاههای مختلف درباره مفهوم خداشناسی فطریدیدگاه متکلمان و فلاسفه مسلماندیدگاه عرفا درباره مفهوم خداشناسی فطرینتیجه بحثتوحید فطریخداشناسی و توحیدنقش فطرت در توحید وخداشناسیمعرفت فطریامکان شناخت خدا و خداشناسی فطرینظر حکمای اسلامیدیدگاه قرآن راجع به شناخت خدادلایل خداشناسی از نظر تعداددسته بندی دلایل اثبات وجود خدابررسی ادله اثبات خدااز طریق امور فطریاثبات خدا از راه شوق وعشق فطری به وجود مطلقاثبات خدا از طریق امید فطری به او درحوادث خطرناکاثبات فطری بودن شناخت خدا از راه عمومیت اعتقاد به خدا درهمه ملتهااثبات خدا از طریق مکاشافات وتجربه های دینینتیجه گیری بحثباور فطری معادمعناومفهوم وآثاراعتقاد به معاد درحیات انسانمعنای لغوی و اصطلاحی معادواژه معاد درقرآن و روایاتمعنای عام و خاص معادارتباط معاد شناسی و انسان شناسینقش معادباوری درحیات انسانهدف از معاد شناسیآثار اعتقاد به معادجایگاه فطری معادجایگاه معادریشه های معاد در اعماق فطرتمعاد در تجلیگاه فطرتبررسی براهین و ادلّه اثبات باور فطری معاددلایل امکان باور فطری معاددلائل وقوع باور فطری معادبیان اقوالی ازفلاسفه و متکلمین اسلامی در اثبات باور فطری معادنتیجه گیریباور فطری نبوّتمعانی نبوّتمعنای لغوی نبوّتحقیقت نبوّتنبوّت از نظر قرآن و روایاتانواع نبوّت از نظر فلاسفه وحکما اسلامینبوّت و فطرتنبوّت مکمّل فطرتهماهنگی فطرت و شریعتفطرت رمز جامعیت و جاودانگی شریعتفلسفه بعثت نبوّتنمایاندن راه رستگاریغفلت زدایی و بیدارگریپشتیبانی از فضائل اخلاقیبرقراری عدالت اجتماعیلزوم نبوّت از نظر رهبری فطرینیاز امور فطری به رهبریلزوم نبوّت از نظر وضع قوانینلزوم نبوّت فطری از نظر تعلیم و تربیّتنظرات فلاسفه ومتکلمین اسلامی در اثبات باور فطری نبوتابو علی سیناسهروردیملاصدرادیدگاه متکلمان اسلامینتیجه بحثفهرست آیاتمنابع ومآخذ

 • پاورپوینت تحلیل دانشکده نمونه های خارجی

  دانلود پاورپوینت تحلیل دانشکده نمونه های خارجی فایل کامل پاورپوینت تحلیل دانشکده نمونه های خارجی به همراه لینک دانلود دانلود فایل توضیحات:فایل پاورپوینت تحلیل دانشکده نمونه های خارجی،طرح معماری3،در حجم 64 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.در این فایل…

 • پاور پوینت برنامه نويسي موبايل

  پاور پوینت برنامه نويسي موبايل فایل کامل پاور پوینت برنامه نويسي موبايل به همراه لینک دانلود دانلود فایل برنامه نويسي موبايلمعرفی تمامی برنامه های معروف موبایل بسياري از ما در مورد انواع و اقسام گوشي هاي تلفن همراه اطلاعات زیادی…

 • پایان نامه بررسي طراحي پستKV 63 /230 كرج و سيستم حفاظتي آن

  پایان نامه فایل کامل پایان نامه بررسي طراحي پستKV 63 /230 كرج و سيستم حفاظتي آن به همراه لینک دانلود دانلود فایل پيشگفتارفصل اول شاخص هاي مهم در طراحي يک پست فشار قوي فصل دوم پست و انواع آنفصل سوم…

 • بررسی اختلالات خودبیمارانگاری، شبه جسمی،ساختگی، تمارض، تجزیه ای، انطباقی و روان تنی در روانشناسی،

  اختلالات خودبیمارانگاری فایل کامل بررسی اختلالات خودبیمارانگاری، شبه جسمی،ساختگی، تمارض، تجزیه ای، انطباقی و روان تنی در روانشناسی، به همراه لینک دانلود دانلود فایل این تحقیق در مورد اختلالات خودبیمارانگاری، شبه جسمی،ساختگی، تمارض، تجزیه ای، انطباقی و روان تنی در…

 • پاورپوینت فناوری سقفهای سبک

  فناوری سقفهای سبک فایل کامل پاورپوینت فناوری سقفهای سبک به همراه لینک دانلود دانلود فایل سقف سبک یا سقف حفره دار، عبارتند از یکسری دالهای بتن آرمه که وجود حفره در آنها موجب کاهش حجم بتن مورد استفاده در آنها…