تابع متغير مختلط 1

پايان نامه
فایل کامل تابع متغير مختلط 1 به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

فهرست مطالبويژگيهاي تحليلي نگاشت 5 جبر مختلط 7هميوغ مختلط 9تابعهاي متغيير مختلط 13خلاصه 16شرايط کوشي _ريمان 17توابع تحليلي 22خلاصه 22 قضيه ي انتگرال کوشي 23انتگرال هاي پربندي 23اثبات قضيه ي انتگرال کوشي به کمک قضيه ي استوکس 25نواحي همبند چند گانه 27فرمول انتگرال کوشي 29مشتقها 31قضيه ي موره آ 32خلاصه 34 بسط لوران 34بسط تايلور 34اصل انعکاس شوارتز 36ادامه ي تحليلي 37سري لورن 40خلاصه 43 نگاشت 44انتقال 45چرخش 45انعکاس 46نقطه هاي شاخه و توابع چند مقدار 48خلاصه 53 نگاشت همديس 53خلاصه 54تابعهاي متغير مختلط 1 ويژگيهاي تحليلي نگاشتعددهاي موهومي پرواز شگفت انگيز روح خدايند.اين اعداد هويت دو گانه اي بين بودن ونبودن دارند. گاترفيد ويلهلم فون لايب نيتس۱۷۰۲ميلادينظريه ي تابع ها از يک متغيير مختلط شامل برخي از قوي ترين و مفيد ترين وپر کاربرد ترين ابزارهاي تحليل رياضي است.براي انکه دست کم تا هدودي اهمييت متغير هاي مختلف را نمايش دهيم چند مبهث از کاربرد هاي انها را به اختصار بر مي شمريم .۱.در مورد بسياري از زوج تابع هايu v ,همuوهم vدر معادله ي لاپلاس در دو بعد واقعي صدق ميکنند . براي مثال يا vياu را ميتوان براي توصيف پتانسيل الکتروستاتيکي دو بعدي به کار برد . آن گاه ميتوان از تابع ديگري براي توصيف ميدان الکتريکي Eبهره گرفت که يک دسته از منحني هاي عمود بر منحني هاي مربوط به تابع اوليه را ارائه مي کند يک موقعيت مشابه براي هيدروديناميک از يک شاره ايده ال با حرکت غير چرخشي نيز وجود دارد تابع uبايد پتانسيل سرعت را توصيف کند در حالي که تابع vتابع جريان خواهد بود.درمواردبسياريکه تابع هاي u,vمجهولند مي توانيم به ياري نگاشت يا تبديل در صفحه ي مختلط دستگاه مختصات مناسب با مسئله ي مورد نظر بسازيم .٢.اعداد مختلط(در بخش ۱-۶) از زوج هاي اعداد حقيقي ساخته مي شوند بنابر اين حوزه ي اعداد حقيقي به طور طبيعي در حوزه ي اعداد مختلط جا سازي ميشوند. در اصطلاح هاي رياضي حوزه ي اعداد مختلط تعميمي از حوزه ي اعداد حقيقي است و بعداً در جهت هر چند جمله اي به ترتيب n (در حالت کلي )صفر مختلط کامل ميشود . اين واقعيت ابتدا به وسيله ي گاوس اثبات شد و قضيه اصلي جبر ناميده شد (بخش ۶-۴و۷-٢ را ببينيد ) به صورت يک نتيجه تابع هاي حقيقي سري حقيقي بي نهايت و انتگرال ها معمولا ميتوانند به طور طبيعي به اعداد مختلط ساده به وسيله ي نشاندن يک متغير حقيقي x براي مثال به جاي مختلط z تعميم داده شوند . در فصل ۸خواهيم ديد که معادله هاي ديفرانسيل مر تبه ي دومي که در فيزيک مطرح مي شوند مي توان به کمک سري تواني حل کرد. اگر به جاي x متغير مختلط z را قرار دهيم همين سري تواني را ميتوان در صفحه ي مختلط نيز به کار برد. وابستگي جواب در نقطه ي معلوم 0 z ،به رفتار در هر جاي ديگر ،نگرش گسترده تري درباره ي جواب به ما مي دهدو ابزاري قوي(ادامه تحليلي) براي گستردن ناحيه اي به شمار مي آيد که در آن جواب صادق است.٣. با تغيير پارامتر kازحقيقي به موهومي، ik → k معادله هلمهو لتر به معادله ي پخش تبديل مي شود.همين تغيير جوابهاي معادله ي هلمهولتر(تا بع هاي بسل و بسل کروي ) را به جواب ها ي معادله ي پخش (تابع هاي تعديل يافته ي بسل و تعديل يافته ي بسل کروي )تبديل مي کند . ۴.کاربرد انتگرالهادر صفحه مختلط در موارد زير متنوع و مفيد است. ( الف) محاسبه ي انتگرا لهاي معين (در بخش٧-۲) (ب)وارون کردن سريهاي تواني (ج) تشکيل حاصلضربهاي نامتناهي. ازتوابع تحليلي(در بخش٧-٢)(د)دستيابي به جواب هاي معادله هاي ديفرانيسل به ازاي مقاديربز رگ متغير (جواب هاي مجانبي) (ه) بررسي پايداري دستگاه هاي بالقوه نو ساني.(و)وارون کردن تبديل هاي انتگرالي .(درفصل ١٥)در پايان بايد بدانيم که درهنگام تعميم يک نظريه يساده ي فيزيکي ،بسياري ازکميتهاي فيزيکي که در اصل حقيقي بودند، به مختلط تبديل ميشوند . ضريب شکست نور که کميتي حقيقي است . با در نظر گرفتن جذب ، به کميت مختلطي تبديل ميشود . انرﮊي مربوط به يک تراز انرﮊي هسته اي که حقيقتي است، با در نظر گرفتن طول عمر محدود تراز انرﮊي ، به صورت مختلط در ميآيد،.E=m±iΓمدارهاي الکتريکي با مقاومت Rو ظرفيت خازن Cو خود القاييL به ا مپدا نس(مقاومت مختلط) تبديل مي شود ( Cω/1-i (ω L+R=z.ابتدا حساب مختلط را در بخش( ١-٦ )و سپس تابع هاي مختلط و مشتق انها را در بخش(٢-٦) معرفي مي کنيم .در ادامه بافرمول انتگرال بنيادي کوشي دربخش (٣-٦ )وادامه ي تحليلي ،تکينه و بسط هاي لورن و تيلور تا بع ها دربخش (٥-٦ )ونگاشت همديس و نقطه ي فرعي تکينه ها و توابع چند ظرفييتي در بخش( ٦-٦)و (٧-٦ )آشنا خواهيم شد .۶.۱ جبر مختلط به تجربه مي دانيم که با حل کردن معادله هاي درجه دوم براي به دست آوردن صفر هاي حقيقي آ نها اغلب موفق نمي شويم حاصل جواب را به دست بياوريم مثال زير به اين نکته اشاره دارد : مثال ١-١-٦ شکل درجه دوم مثبت براي همه ي مقادير حقيقيي xمثبت و معين است .

 • دستورالعمل کددهی خدمات

  دستورالعمل کدگذاری خرید خدمات فایل کامل دستورالعمل کددهی خدمات به همراه لینک دانلود دانلود فایل عنوان مدرک: دستورالعمل کدگذاری خرید خدماتحوزه کاربرد:سیستم های مدیریت کیفیت، مهندسی صنایعتعداد صفحات: 10 صفحهدستورالعمل مذکور قابلیت کددهی خدمات خریداری شده توسط یک شرکت یا…

 • کد متلب شبیه سازی فیلتر چبیشف

  شبیه سازی فیلتر چبیشف فایل کامل کد متلب شبیه سازی فیلتر چبیشف به همراه لینک دانلود دانلود فایل ....................................شبیه سازی فیلتر چبیشف پایین گذر مرتبه 4 در نرم افزار متلب به صورت کد نویسیخط های برنامه حاوی توضیحات لازم به…

 • پاورپوینت بازسازی و نوسازی شهر بث

  بازسازی و نوسازی فایل کامل پاورپوینت بازسازی و نوسازی شهر بث به همراه لینک دانلود دانلود فایل 20 اسلاید پاورپونت از بازسازی و نوسازی شهر بث بصورت pdf طرح بازسازی و نوسازیشهر بث یکی از نمونه های درخور توجه در…

 • پاورپوینت روشهای ماشینکاری ویژه

  دانلود پروژه فایل کامل پاورپوینت روشهای ماشینکاری ویژه به همراه لینک دانلود دانلود فایل چکیده:همواره در زمینه فرآیندهای ماشین کاری، روشها و مواد جدیدی مصرف میشود. برخی از این روشها عبارت است از روش های الکتریکی، گرمایی و بقیه ترکیبی…

 • بررسی عوامل انسانی در محیط های کاری صنایع هوانوردی

  عوامل انسانی فایل کامل بررسی عوامل انسانی در محیط های کاری صنایع هوانوردی به همراه لینک دانلود دانلود فایل دانلود تحقیق درباره بررسی عوامل انسانی در محیط های کاری صنایع هوانوردیتعداد صفحات:10نوع فایل: word (قابل ویرایش)مقدمه :در صنایع هوانوردی توجه…