جامعه شناسي فرهنگي و مفاهیم آن از دیدگاه جامعه شناسان بزرگ

جامعه شناسي فرهنگي
فایل کامل جامعه شناسي فرهنگي و مفاهیم آن از دیدگاه جامعه شناسان بزرگ به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

فهرستمقدمه. 4زمينه هاي موضوعي جامعه شناسي فرهنگي.. 5مولفه های توسعه پایدار 17عاملان توسعه پایدار: 19فرهنگ و توسعه : 20عوامل مهم و موثر فرهنگی در توسعه : 21وظایف فرهنگ در امر توسعه : 22توسعه فرهنگی و دیدگاه ها : 22توسعه فرهنگی و شاخص ها : 23امور فرهنگی ، علمی و فناوری : 27رسانه ملی و الزامات محیطی ( ملی و بین المللی) 27خلاصه مفاهیم جامعه شناسی.. 29نظریات ریتزر: 52مک دونالدی شدن.. 53جهانی‌شدن.. 54مصرف‌گرایی.. 55مارگارت آرچر. 55تأثیرپذیری و تأثیرگذاری.. 58اندیشه‌ها و مفاهیم بوردیو. 58نقد اندیشه بوردیو. 62مفاهیم آنتونی گیدنز. 62مفاهیم میشل فوکو. 64گفتمان علوم انسانی: 70مفاهیم یورگن هابرماس…. 73مفاهیم لویی آلتوسر. 75مفاهیم آنتونی گرامشی.. 77هژمونی در نظریات آنتونیو گرامشی: 79دولت و جامعه مدنی.. 80هژمونی به عنوان آموزش و پرورش…. 80نظریه هژمونی گرامشی.. 81مفاهیم سی رایت میلز. 82مفاهیم هربرت مارکوزه 85مفاهیم رالف دارندورف… 86مفاهیم تورستن وبلن.. 93مفاهیم نوربرت الیاس…. 94مفاهیم ویلفردو پاره تو. 95مفاهیم جورج زیمل.. 98آثـار زیمل.. 101جامعه و فرد. 102کلان شهر و حیات ذهنی.. 104آروین گافمن.. 105هویت اجتماعی.. 106مفاهیم آلفرد شوتس…. 106مفاهیم ادموند هوسرل.. 108پدیدار شناسی.. 109هوسرل و پدیدار شناسی.. 111تعلیق حکم (اپوخه) 112خاتمه. 114مفاهیم جورج هربرت مید. 114مفاهیم جرج هومنز. 116آثار هومنز: 117کارل مارکس…. 117مفاهیم جفری الکساندر 121کارکرد گرایی جدید چیست؟. 121مفاهیم تالکوت پارسونز. 123کنش ارادی دلخواه اجتماع؛ ماهیت ارادی کنش…. 124مسیر یگانه پارسونز؛ به فراموشی سپردن سوروکین.. 125مفاهیم رابرت مرتون.. 130مفاهیم ماکس وبر. 134منابع.. 136مقدمهسؤالي مطرح مي شود وآن اينست كه اگر رفتار فرد تابع فرهنگ اوست ، پس چه چيزي است كه فرهنگ را تعيين مي كند؟ درجواب پاسخ فرهنگ شناسان اين است كه فرهنگ بوجود آورنده فرهنگ است. در واقع يعني فرهنگها با يكديگر درتعامل هستند و همواره سازنده محصولات ، اختلاط ها وستيزها مي باشند. (هر خصلت فرهنگي نتيجه خصلتهاي قبلي و علت موارد بعدي است)پيش از ورود به بحث اختصاصي جامعه شناسي فرهنگي مي بايست ارتباط اين حوزه را با چند حوزه موضوعي مجاور (مردم شناسي فرهنگي ، فرهنگ شناسي و مطالعات فرهنگي ) را روشن نماييم.مردم شناسي: از نظر لغوي به معناي مطالعه انسان يا نوع بشربه دو شاخه 1) فيزيكي و 2) فرهنگي تقسيم مي شود.1) مردم شناسي فيزيكي: به تنوعات جسمي در شكل انساني آن مي پردازد2) مردم شناسي فرهنگي: مطالعه در تنوع هاي فرهنگي مي باشد. كه معمولاً تحليل فرهنگ را در سه سطح انجام مي دهد. الف) الگوهاي آموخته رفتار ب) جنبه هايي از فرهنگ كه در سطوح پايين تر از هوشياري عمل مي كنند( مانند قواعد دستورزبان و..) ج)الگوهاي ادراك و انديشه كه از سوي فرهنگ تعيين مي شود.در اين حوزه مطالعه درباره فرهنگهاي موجود بويژه فرهنگهاي ابتدايي تعريف مي شود كه براين اساس مردم شناسي مطالعه اقوام وقبايل از نظر پوشاك،خوراك،دين ،خويشاوندي،آداب و… است. ودر نهايت مي توان نتيجه گرفت كه انسانشناسي فرهنگي داراي سه زيرشاخه: باستان شناسي ، انسانشناسي زبان و مردم شناسي است.*فرهنگ شناسي: شاخه اي از مردم شناسي مي باشد كه فرهنگ (نهادها، فناوري ها و ايدئولو‍ژيها) را بعنوان يك نظام مشخص از پديده ها كه بر پايه اصول خود سازمان يافته وبر طبق قوانين خاص آن عمل مي كند مي شناسد.در واقع براين باور است كه دلايل رفتارهاي مردم را بايد در پرورش آنان در سنتهاي خاص فرهنگي جست وجو كرد.*مطالعه هاي فرهنگي: از ديدگاههاي نسبتاً جديدي بعنوان يك رشته درپرداختن به مطالعه درفرهنگ استفاده مي شود كه در طول دهه گذشته گرايش نويني در مطالعه فرهنگ بوجود آمده كه آنرا از چهارچوب رشته اي خاص خارج و به طور مستقل موضوع شناخت قرار مي دهد. طرفداران اين گرايش معتقدند كه نتيجه اين فعاليت توسعه قلمروي بوده است كه با نگاه تازه اي ماهيت فرهنگ هاي انساني را مورد توجه قرار داده است.معناي مختلف فرهنگ از ديدگاه ريموند ويليامز : نتيجه مي گرفت كه در حوزه اي بيرون از علوم طبيعي،فرهنگ به طور كلي در سه معناي متفاوت به كار رفته است 1) هنرها وفعاليتهاي هنري 2)اولين مظاهر نمادي از يك شيوه خاص از زندگي كه آموخته مي شود 3) فرآيند توسعهاهداف سه گانه مطالعات فرهنگي از ديدگاه باركر: وي معتقد است مطالعات فرهنگي بعنوان يك رشته داراي هويت خاص به اندازه هر رشته ديگري (البته نه بيشتر ونه كمتر)جنبه سياسي داردو مي گويد اهداف سه گانه مطالعات فرهنگي عبارتنداز 1) تحليل 2) آموزش و 3) سياست گذاريبرسي مطالعات فرهنگي از ديدگاههاي گوناگون : عده اي به توليدات فرهنگي تكيه دارند و عده اي ديگر به متون فرهنگي و عده اي ديگر بر زندگي فرهنگي اشاره دارند كه ميان اين سه رابطه وجود دارد .زمينه هاي موضوعي جامعه شناسي فرهنگي:واقعيت آن است كه توسعه مطالعات فرهنگي از حدود سالهاي 1960 به بعد و گسترش علاقمندي به موضوع فرهنگ در ميان جامعه شناسان ، همگام با توسعه تدريجي گفتمانهاي ميان رشته اي هرگونه اعلاميه آوري ساده نگرانه اي را غيرممكن ساخته است.گسترش زيادي كه در مطالعات فرامدرن گرايي، نظريه انتقادي،فمنيسم و حوزه هاي مرتبط با اين زمينه ها صورت گرفته است فضايي را بوجودآورده است كه هيچ رشته اي به تنهايي نتواند موضوعي مشخص را بعنوان زمينه تخصصي واختصاصي خود به انحصار در بياورد.موضوع جامعه شناسي فرهنگي در ميان دو گروه از سرشناسان آن يعني از يكطرف نظريه پردازان ومعماران اين رشته و از سوي ديگر ، پژوهشگران ايفاگر مطالعات ميداني كه معمولاً هركدام به گونه خاصي به اين حوزه توجه داشته اند در طول چند دهه گذشته ناثابت،متضاد،پيچيده و ناهماهنگ بوده است.جامعه شناسان فرهنگي به معناي خاص كلمه كه اغلب آنها از متأخران هستند ديدگاههاي متفاوتي ارائه نمودند و گاهي تلاش كرده اند در آثار خود حتي از ارائه عنوان جامعه شناسي فرهنگي نيز خودداري نمايند. واقعيت آنست كه علي رغم اينكه حجم مطالعات ونظريه سازي ها مربوط به فرهنگ بويژه در نيمه قرن بيستم بسيار زياد بوده است اما بعلت سازمان يافته نبودن جامعه شناسي فرهنگي اغلب اين اطلاعات به ساير حوزه هاي جامعه شناسي انتقال يافته است.تعريف جامعه شناسي از ديدگاه برگر: شناخت گروههايي از مردم است كه از نظر تاريخي در وضعي قرار گرفته اند كه آن را كاملاً انتخاب نكرده اند( ازاين رو تا حدودي با اين وضع درگير هستند) و مبادرت به توليد، بازتوليد و تغيير مفاهيم نماديني مي كنند كه در آيين هاي زندگي آنان مطرح است. كه دراين شرايط پاره فرهنگهايي شكل مي گيرند كه ممكن است با فرهنگ مسلط مشكل پيدا كنند.كاركرد جامعه شناسي فرهنگ از ديدگاه بارنز و بكر در كتاب تاريخ انديشه اجتماعي: مي گويند كاركرد جامعه شناسي فرهنگ عبارت است از تعيين آهنگ حركات فرهنگ وتحليل عناصر تكرارپزير و تكرارناپذير تجليات فرهنگي وفهم ارتباط آن تجليات باسير جامعه و تمدن . وآنها يادآور مي شوند كه فقط آندسته از مظاهر فرهنگي كه نمودارالگوهاي كلي فرهنگ در يك جامعه هستند مي توانند توسط جامعه شناس براي شناخت همبستگي فرهنگ و جامعه استفاده شوند.متغير وابسته و مستقل در جامعه شناسي فرهنگي : جامعه شناسي فرهنگ به مفهوم اثباتي آن تلاش مي كند اجزا يا عناصر فرهنگ را بعنوان متغيرهاي وابسته و بخشهاي مرتبط با ساخت اجتماعي را بعنوان متغيرهاي مستقل تحت برسي و شناخت درآورد و اين واقعيتي است كه در اغلب مطالعات استاندارد وپژوهشهاي ميداني مشاهده مي شود.در شناخت يك فرهنگ از ديدگاه جامعه شناسي در عين حال كه ابعاد زيسته آن مورد توجه خاص است، هم بايد اقلام فرهنگي (اجزاي تشكيل دهدنده آن كه همواره متغيرند) در چارچوب برسي وارد شوند و هم تنوع آن (كه بر اساس صور توليد مشخص مي شود) مورد شناخت قرار گيرد.جامعه شناسي جديد فرهنگ از ديدگاه ديانا كرين: مي گويد جامعه شناسي جديد فرهنگ( او جامعه شناسي را به شكل جمع بيان كرده است چراكه به تفاوت گرايشها معتقد است) به مقدار زيادي با صور گوناگون فرهنگ ثبت شده مانند(اطلاعات،تفريحات،علم،فناوري،قانون و هنر) در رابطه قرارگرفته اند. به گفته او بدون تجزيه تحليل محتوا و آثار فرهنگ ثبت شده، ونيز عواملي كه برمحتواي فرهنگ ثبت شده اثر مي گذارند نمي توانيم نقش فرهنگ را درجامعه جديد درك كنيم.هال و همكارانش 5 منظر

 • آشنایی به راه و روش کسب مجهولات

  آشنایی فایل کامل آشنایی به راه و روش کسب مجهولات به همراه لینک دانلود دانلود فایل اهداف مطالعه روش تحقيق1-آشنايي به راه وروش كسب مجهولات <- مسئله و مشكل معلوم و مشخص است به دنبال عوامل ايجاد كننده هستيم 2-آشنايي…

 • پاورپوینت انسان،طبیعت،معماری(تفاوت مورچه و انسان)

  دانلودپاورپوینت تفاوت مورچه و انسان فایل کامل پاورپوینت انسان،طبیعت،معماری(تفاوت مورچه و انسان) به همراه لینک دانلود دانلود فایل توضیحات: فایل پاورپوینت پروژه  انسان،طبیعت،معماری و نحوه شكل گيري فرم شهري مورچه ها وتاثیرآن بر معماری وشهرسازی، در حجم 29 اسلاید قابل ویرایش.در…

 • گزارش کارآموزی برنامه نویسی تحت وب با PHP

  گزارش فایل کامل گزارش کارآموزی برنامه نویسی تحت وب با PHP به همراه لینک دانلود دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی برنامه نویسی تحت وب با PHPگروه کامپیوترشركت مهندسي نارا خدماتفرمت فایل: ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 55فصل اول: آشنایی با محل…

 • پاورپوینت درباره دروغ

  پاورپوینت دروغ فایل کامل پاورپوینت درباره دروغ به همراه لینک دانلود دانلود فایل تعداد اسلاید:30نوع فایل: power point (قابل ویرایش)فهرست مطالبتعریفاقسام دروغدروغ از منظر آیاتدروغ از منظر روایاتقبح عقلی دروغموارد جواز دروغریشه های درونی دروغپیامدهای دنیوی و اخروی دروغراه درماندروغ…

 • طرح توجیهی اجزای سیستم فرمان خودرو

  خودرو فایل کامل طرح توجیهی اجزای سیستم فرمان خودرو به همراه لینک دانلود دانلود فایل این طرح توجیهی در رابطه با اجزای سیستم فرمان خودرو می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص با دقت نگارش و جمع…